Atrás

Xa están en vigor os incentivos para as empresas que contraten mozos e mozas inscritos no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil

Xa están en vigor os incentivos para as empresas que contraten mozos e mozas inscritos no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil

Categoría: Apoio á contratación

A Consellería de TrabaLLo e Benestar  publica hoxe unha orde de fomento da contratación que recolle os incentivos que percibirán as empresas por contratar a persoas do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. A finalidade da orden é favorecer o emprego estable e facilitar a empleabilidade e ocupabilidad deas persoas xóvenes inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil, a través da contratación temporal e a contratación indefinida.

Beneficiarios

Podrán ser entidades beneficiarias dos incentivos previstos as personas empleadoras e as empresas, calquera que sexa a forma xurídica que adopten, incluidas as personas autónomas, as sociedades civís e as comunidades de bienes, aínda qu carezan de personalidad xurídica, que contraten traballadoras ou traballadores por conta allea para prestar serviczs en centros de traballo radicados na Comunidade Autónoma de Galicia, de acordo cos requisitos e condicións que se establecen na orde.

Incentivos

Los incentivos previstos en este programa serán de aplicación a todas las modalidades contractuales de carácter temporal a tiempo completo, excepto el contrato temporal para la formación y aprendizaje, que se realicen con personas jóvenes desempleadas, que no hubieran trabajado en los treinta días naturales anteriores a la fecha de la contratación, e inscritas en el Sistema nacional de garantía juvenil.

Os contratos temporais terán unha duración mínima inicial superior a 6 meses, excepto o contrato en prácticas que, conforme ao artigo 11 do Estatuto dos traballadores, terá unha duración inicial mínima de 12 meses

 

Cuantías

A cuantía da axuda oscilará entre os 200 € e os 300 € mensuais dependendo da duración do contrato que poderán ser ampliables con outros 20  € ou 30 € no caso de que se contraten a mulleres, persoas con discapcidade ou en risco de exclusión social, e con 50 € si a contratación se realiza para prestar servizos en sectores estratéxicos.

Ademais, os contratos en prácticas incentivaranse cunha axuda de 3.600 €. Esta cuantía  incrementarase en 300 € no suposto de que a persona contratada sexa muller. No caso de que a contratación seax realizada para prestar servizos en empresas pertencentes a sectores estratéxicos segundo se define no artigo 3 desta orden, a cuantía do incentivo será de 4.200 €.

A transformación de contratos temporais en indefinidos incentivarase con 2.500 €. No caso de que a transformación do contrato temporal en indefinido sexa realizada por unha empresa perteneciente a un sector estratéxico segundo se define no artigo 3 da orden, a cuantía do incentivo será de 3.700 €.

O prazo para a presentación das solicitudes finalizará o 30 de setembro de 2015.

Máis información

Orden_de_12_de_agosto_de_incentivos_a_contratacion_gl.pdf