Requisitos

Estes son os requisitos que debes cumprir se queres participar no programa:

 • Ter nacionalidade española ou ser cidadáns da Unión ou dos Estados parte do Acuerdo Económico Europeo o Suiza que se atopen en España en exercicio da libre circulación e residencia. Tamén poderán inscribirse os estranxeiros titulares dunha autorización para residir en territorio español que habilite para traballar.
 • Estar empadroado en calquera localidade do territorio nacional español.
 • Ter mais de 16 anos e menos de 30 anos.
 • Non traballar no día natural anterior á data de presentación da solicitude.
 • Non recibir accións educativas no día natural anterior á data de presentación da solicitude.
 • Non recibir accións formativas no día natural anterior á data de presentación da solicitude.
 • Presentar unha declaración expresa de ter interese en participar no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, adquirindo un compromiso de participación activa nas actuacións que se desenvolvan no marco da Garantía Xuvenil. No caso dos demandantes de emprego bastará coa súa inscrición nos servicios públicos de emprego.

Unha vez que o interesado deuse de alta no sistema poderá recibir ofertas do catálogo de actuacións a través da súa Comunidade Autónoma, a Administración Xeral do Estado, as entidades que colaboran na xestión do Fondo Social Europeo ou das empresas que desexen aplicarse algún dos incentivos previstos na normativa vixente para a contratación de mozos.

A inscrición ou renovación como demandante de emprego nun Servicio Público de Emprego implica a inscrición no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil si se compren os requisitos indicados.

 

Como podo inscribirme?

Para ser beneficiario da Garantía Xuvenil se deben cumprir os requisitos establecidos e acceder ao ficheiro do Sistema de Garantía Xuvenil para inscribirse.

Presentámoste varias opcións:

1. ACCESO AO REXISTRO CON DNI ELECTRÓNICO OU CERTIFICADO

A forma máis rápida para acceder ao rexistro é a través de DNI electrónico, certificado electrónico recoñecido ou outros medios que se establezan normativamente e que se habilitarán para o seu emprego por parte das persoas usuarias.

Información para obtelo

Tamén as Cámaras de Comercio emiten o certificado dixital. Para solicitalo a través delas busca a túa Cámara máis próxima aquí.

2. ACCESO DE FORMA ASISTIDA

No caso de que non se dispoña de DNI electrónico ou Certificado Dixital a solicitude de inscrición pódese realizar coa axuda de persoal especializado a través de:

 • Oficina das Cámaras de Comercio unicamente presentando o DNI. Nestas oficinas proporcionarase ao interesado de forma gratuíta un Certificado Dixital, que poderá utilizar tamén para futuras xestións, e poderase formalizar a solicitude de inscrición co apoio de persoal cualificado.

  Pica aquí e atopa o teu Cámara de Comercio máis próxima

 • Centros e servizos da Rede SIJ (Servizos de Información Xuvenil) unicamente presentando o DNI. En coordinación con INJUVE nestas oficinas proporcionarase ao interesado o código de activación para o acceso ao sistema a través de usuario e contrasinal, e poderase formalizar a solicitude de inscrición co apoio de persoal cualificado.

  Pica aquí e atopa o teu centro SIJ máis próximo

3. ACCESO A TRAVÉS DO SISTEMA Cl@ve

Trátase dunha plataforma común para a identificación, autenticación e firma electrónica, un sistema interoperable e horizontal que evita ás Administracións Públicas ter que implementar e xestionar os seus propios sistemas de identificación e firma, e aos cidadáns ter que utilizar métodos de identificación diferentes para relacionarse electronicamente coa Administración.

Plataforma Cl@ve

4. ACCESO CON USUARIO E CONTRASINAL

As persoas novas interesadas en iniciar a inscrición telemática que non dispoñan de identificación electrónica poderán solicitar o seu usuario e contrasinal cumprimentando o formulario adxunto e entregándoo en calquera das oficinas de rexistro da Administración Xeral do Estado, das comunidades autónomas ou das entidades establecidas no artigo 38.4 da Lei 30/1992.

Despois de entregar o impreso, o interesado recibirá por correo electrónico a comunicación do seu código de activación que deberá introducir na ligazón Activar usuario situado na páxina de acceso ao Sistema para obter o seu contrasinal.

5. OUTRAS FORMAS DE ACCESO

A inscrición débese de realizar por vía telemática en todos os casos coa excepción daquelas persoas que se atopan en risco de exclusión social que conten co certificado que o acredite e/ou discapacidade recoñecida. Estas persoas poderanse inscribir mediante a presentación do formulario adxunto nas oficinas de rexistro da Administración Xeral do Estado e das comunidades autónomas e das Entidades establecidas no artigo 38.4 da Lei 30/1992.

A inscrición ou renovación como demandante de emprego nun Servizo Público de Emprego implica a inscrición no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, se se cumpren os requisitos esixidos.

Usuarios rexistrados

Unha vez que o interesado deuse de alta no sistema poderá recibir ofertas do catálogo de actuacións que se recollen no Plan de Implantación da Garantía Xuvenil e/ou na Estratexia de Emprendemento e Emprego Novo a través da súa Comunidade Autónoma, a Administración Xeral do Estado, as entidades que colaboran na xestión do Fondo Social Europeo ou das empresas que desexen aplicarse algún dos incentivos previstos na normativa vixente para a contratación de mozas.