A Garantía Xuvenil é unha iniciativa europea cuxo obxectivo é garantir que as persoas novas menores de 30 anos poidan recibir unha oferta de emprego, de educación continua ou un período de prácticas tras acabar a educación formal ou quedar desempregados.

A Garantía Xuvenil en España presentará un enfoque integral, preventivo e de atención temperá para contribuír a facilitar a mellora da empregabilidade e a inserción no mercado de traballo das persoas novas.

En liña co que marca a Comisión Europea, son as persoas novas menores de 30, que non están a traballar, estudando ou recibindo cursos actualmente e que constitúen un dos grupos de poboación con máis dificultades de acceso ao emprego neste momento.

Trátase dun grupo de poboación moi heteroxéneo que inclúe tanto a persoas novas con escasa formación como altamente cualificadas.

En principio as beneficiarias eran as persoas novas maiores de 16 anos e menores de 25 anos, ou menores de 30 no caso de persoas cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33%. A participación foi ampliada a maiores de 25 anos e menores de 30 anos ata que a taxa de desemprego xuvenil sitúese por baixo do 20%, segundo os datos da EPA do último trimestre do ano.

  • Ter entre 16 e 29 anos (ambos incluídos).
  • Nacionalidade española ou ser cidadán da Unión ou dos Estados parte do Acordo Económico Europeo ou Suíza que se encontren en España en exercicio da libre circulación e residencia ou estranxeiro titular dunha autorización para residir en territorio español que o habilite para traballar.
  • Empadroado en territorio nacional.
  • Non haber recibido unha acción formativa nin educativa o día anterior á presentación da inscrición.
  • Non haber tido un traballo o día anterior a la inscrición.

Presentar unha declaración escrita de estar interesado en participar no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, comprometéndote a unha participación activa nas actuacións que se desenvolvan no marco da Garantía Xuvenil.

Os mozos e mozas debidamente inscritos no Ficheiro do SNGJ, unha vez cumpridos os 30 anos, poderán ser destinatarias de actuacións no Programa Operativo de Emprego Xuvenil (POEX) se inician a súa participación antes de que transcorran 4 meses. As persoas que non foran debidamente inscritas antes de cumprir os 30 anos ou que non empezaran a participar nun proxecto antes de cumprir os 30 anos e 4 meses, non poderán ser beneficiarios de Garantía Xuvenil. No caso de que unha persoa cumpra os 30 anos e 4 meses mentres participe nun proxecto, esta persoa poderá seguir a súa participación.

Para ser beneficiario da Garantía Xuvenil debes cumprir os requisitos establecidos e acceder ao Ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil para inscribirte.

A inscrición debes realizala preferentemente por vía telemática mediante certificado dixital ou DNI electrónico a través da web. Se non dispós de calquera de estes medios hai outras opcións (INSCRÍBETE).

Se che xorden dúbidas no procedemento de inscrición da Garantía Xuvenil, podes chamar ao teléfono 060.

A inscrición ou renovación como demandante de emprego nun Servizo Público de Emprego implica a inscrición no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, se se cumpren os requisitos indicados.

Non hai data límite. Podes inscribirte en calquera momento, sempre que cumpras os requisitos.

Non. Terás que esperar a terminar o contrato.

Para inscribirte non poderás ter traballo, nin recibir accións formativas nin educativas o día anterior á inscrición.

O Ministerio de Emprego e Seguridade Social validará a túa inscrición e comunicaracho no prazo de 7 a 10 días naturais. Se non compres os requisitos indicaranche que a túa solicitude foi desestimada e se a información está incompleta pediranche que a emendes. No caso de non recibir resposta nese prazo, contacta co teléfono 060

BENEFICIARIA: persoa susceptible de recibir ofertas

NON BENEFICIARIA: Temporalmente non cumpre con algún dos requisitos, por estar contratada, realizando prácticas ou estudos. Cando cumpra de novo cos requisitos volverá ao estado de beneficiaria de maneira automática, sen necesidade de nova inscrición.

REXEITADA: Neste caso para volver ao sistema deberás solicitar a reinscrición como beneficiaria na plataforma, usando o teu contrasinal ou modificándoo se non o lembras. Se non consegues solicitar a túa reinscrición chama ao teléfono 060.

Entra na zona persoal da plataforma e descarga do apartado notificacións un pdf que acredita que estás rexistrado/a e eres beneficiario/a

Sí, pero ten en conta que se a rexeitas ao cumprir os 30 anos podes causar baixa automaticamente no sistema.

As medidas previstas vertébranse en torno a catro eixes principais de actuación:

  • Mellora da intermediación

  • Mellora da empregabilidade

  • Estímulos á contratación

  • Fomento do emprendemento.

Convocatorias

O Consello Europeo indicou que os Estados membros que tiveran acceso aos fondos da Iniciativa de Empleo Novo deberían presentar un Plan Nacional de Implantación da Garantía Xuvenil. Cumprindo con dita indicación España envío o documento aos servizos da Comisión Europea o 19 de decembro de 2013.

Trátase dun documento que inclúe cal vai a ser o procedemento e como se vai instrumentalizar o Sistema de Garantía Xuvenil en España.

A través dun sistema informático de información e xestión, así como unha base de datos única e compartida que permita identificar á poboación coa que se pretende actuar.

Só desta forma se pode garantir o cumprimento da Garantía en todo o territorio en igualdade de condicións e garantirase que o gasto realizado cumpre as condicións de reembolso, incluídas as de seguimento e avaliación de resultados, no marco da xestión do Fondo Social Europeo.

Un papel determinante posto que se trata dun sistema cuxo éxito dependerá da boa coordinación entre as distintas administracións.

De feito, as persoas novas beneficiarias da Garantía Xuvenil poderán recibir as ofertas que inclúe o catálogo de actuacións que se recollen no Plan de Implantación da Garantía Xuvenil e/ou na Estratexia de Emprendemento e Emprego Novo a través da súa Comunidade Autónoma, a Administración Xeral do Estado, as entidades que colaboran na xestión do Fondo Social Europeo ou das empresas que desexen aplicarse algún dos incentivos previstos na normativa vixente para a contratación de persoas novas.

Por esa razón, creouse un grupo de traballo estable entre a Administración Xeral do Estado e as comunidades autónomas para a coordinación da implantación do sistema de Garantía Xuvenil.